Zaproszenie na XXIV sesję
Zaproszenie na XXIV sesję
Featured

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Werbkowice 2016-11-29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Werbkowice. (podjęcie uchwały Nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy).
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Werbkowice:
a) zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
b) powołanie komisji skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
d) przeprowadzenie głosowania tajnego;
e) podjęcie uchwały Nr XXIV/210/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Werbkowice.
9. Przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) przeprowadzenie głosowania tajnego;
c) ogłoszenie wyników (ewentualne podjęcie uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy).
10. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Werbkowice:
a) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy;
b) powołanie komisji skrutacyjnej;
c) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;
d) przeprowadzenie głosowania tajnego;
e) ogłoszenie wyników (ewentualne podjęcie uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Werbkowice).

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Werbkowice i wynikach sprawdzianu kl. VI i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2017 r.;
2) uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2017;
3) uchwała Nr XXIV/215/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2017;
4) uchwała Nr XXIV/216/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.;
5) uchwała Nr XXIV/217/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Werbkowice;
6) uchwała Nr XXIV/218/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
7) uchwała Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Werbkowice;
8) uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017";
9) uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie odrzucenia w części stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Hrubieszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
10) uchwała Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych Zarządu Wojewódzki Województwo Lubelskie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
11) uchwała Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Werbkowice;
12) uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes