Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych
Featured

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2016-11-28

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z dnia 19.10.2016 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2017 r.;
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2017;
3) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2017;
4) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.;
5) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Werbkowice;
6) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej;
7) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Werbkowice;
8) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017";
9) w sprawie odrzucenia w części stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Hrubieszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
10) w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych Zarządu Wojewódzki Województwo Lubelskie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
11) w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Werbkowice;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Grabowski

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes