Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy.

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy.
Безкоштовна допомога на дорозі для транспортних засобів з України.

Projekt grantowy "Granty PPGR"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 r. Gmina Werbkowice realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o łącznej wartości 122,500 zł, dotacja z budżetu państwa wynosi 98.000 zł, wkład własny gminy to kwota 24.500 zł.

Dnia 18 marca 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.     Porządek obrad:  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.  2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.  3. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsze oraz podatku od środków transportowych, rolnego, nieruchomości a także informacje dotyczące zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych za 2021 r.  4. Informacja o wynagrodzeniach - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zastępcy Wójta, skarbnika i kierowników referatów.  5. Informacja o środkach ponadplanowych i z czego one wynikają.  6. Sprawy bieżące.  7. Zamknięcie obrad.

Dnia 18 marca 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.