Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Featured

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Werbkowice na realizację Programu uzyskała kwotę 59 220,00 zł.

Cele Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodne z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewnić:
1. Wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finasowanych ze środków Funuszu przypadajacych na jedna osobę w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramch pobytu dziennego.

Program w pierwszej kolejności adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków publicznych.

Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu. Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje stan zdrowia, sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, tel. 84 657 21 33 lub na stronie:
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes