Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice
Featured

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Sahryń, z lokalizacją na działce nr ewid. gruntu 242/4 obręb 0189 Sahryń, oraz budowę fragmentu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych. Planowane zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".


Celem inwestycji jest zapewnienie stabilnych dostaw wody – w odpowiedniej ilości i jakości. W wyniku realizacji zadania wzrośnie standard usługi dostaw wody i podniesie się jakość życia mieszkańców.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma Inżynieria Rzeszów S.A., która wygrała przetarg na przedmiotowe zadanie.
Przewidywana wartość robót budowlanych: 7 939 281,00 zł

Obecnie opracowywana jest dokumentacja budowlana na przedmiotowe zadanie.

Gmina Werbkowice, na realizację powyższego zadania, pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego funduszu Polski Ład wynosi 7 125 000,00 zł

NAZWA FUNDUSZU: RZĄDOWEGO FUNDUSZU PILSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NAZWA ZADANIA: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice

DOFINANSOWANIE: 7 125 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 7 939 281,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY: WRZESIEŃ 2022

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes