„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Featured

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Werbkowice na realizację Programu uzyskała kwotę 98 593,00 zł.

Cel programu
Głównym celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Grupa docelowa
Programem będą objęte osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
• wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
• wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
• wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
• wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, tel 84 657 21 33 lub na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes