ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETOWEJ

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETOWEJ

Dnia 15 listopada 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Bieżące utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zimowego w sezonie 2022/ 2023 (koszty)
5. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
6. Wydatki ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Sytuacja gminy w świetle kryzysu energetycznego – informacja o oszczędnościach w zużyciu energii oraz informacja o sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.
8. Gospodarka przestrzenna i gospodarowanie mieniem komunalnym.
9. Analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej oraz dotacji celowych w budżecie gminy.
10. Informacja Skarbnika Gminy na temat wydatków na wszystkie usługi prawne wraz z umowami w Urzędzie Gminy Werbkowice.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes