Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godzinie 08.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2023.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2023.
11a. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2023.
11b. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej na rok 2023.
12. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes