INFORMACJA Wójta Gminy Werbkowice

INFORMACJA Wójta Gminy Werbkowice

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych                (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Werbkowice kandydatów na ławników.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, Rada Gminy Werbkowice wybiera do Sądu Rejonowego                        w Hrubieszowie 1 ławnika.

 

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
5) nie przekroczył 70 lat, 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9) radni gminy, powiatu i województwa. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 
Przypomina się również, że: 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa                   z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 
    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszającej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                             o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zwieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

W/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 u.s.p.). Koszty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.). 
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY: 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). 
W/w dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Zgodnie z art.162 § 9 u.s.p.  Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informację o kandydatach na ławników.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście. 
Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie druków oraz udzielanie szczegółowych informacji 
w sprawie wyboru ławników odbywa się w Urzędzie Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, pok. 5 - w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Informacje udzielane są również pod numerem telefonu (084) 65-72-069 wew. 40

 

 

 

 

Wójt Gminy
Agnieszka Skubis - Rafalska

 

Dokumenty do pobrania

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes