Featured

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice II

W wyniku uwag i ustaleń wynikających ze spotkania informacyjnego dotycząccego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice umieszczam i proponuję do zapoznania się z projektem statutu.

Projekt

STATUT

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i nosi nazwę „Inicjatywa, Współpraca, Rozwój” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją, działającą zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia są Werbkowice.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków- jak myślisz czy to nie będzie ograniczenie- ale chyba musi być taki zapis

4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw oraz prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, oraz zlecać realizacje określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

5. Stowarzyszenie używa logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenie. 

Zadania i formy ich realizacji

§ 3.

Cele Stowarzyszenia:

-  rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie jego podmiotowości, rozwój instytucji i organizacji społecznych,

- promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli,
- integrowanie organizacji pozarządowych,
- przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych,

- promocja powiatu hrubieszowskiego, a w tym:

  1. promocja gmin,

  2. promocja firm przemysłowych,

  3. promocja handlu i usług,

  4. promocja walorów turystycznych,

- inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla powiatu hrubieszowskiego 

- pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu,   w oparciu o lokalne potencjały gospodarcze i możliwości wynikające ze współpracy trans - regionalnej zarówno w Polsce jak i z krajami Unii Europejskiej i innych krajów 

- wspieranie rozwoju społeczności lokalnych powiatu hrubieszowskiego, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, wspierania społeczności wiejskich w zakresie kultury, gospodarki, pomocy społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integracji zawodowej, społecznej i kulturalnej.

- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach ziemi  hrubieszowskiej

- prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych, 

- promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i   gospodarczym oraz politykami

- dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

- prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej

- działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego

- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych 

§ 4.

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. organizację imprez targowo-promocyjnych,

 2. organizowanie corocznych konkursów " Klucz Suksu", na:

  1. najlepsze firmy,

  2. najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze,

  3. najbardziej gospodarne gminy,

  4. największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych ziemi hrubieszowskiej,

 3. organizowanie spotkań, imprez promocyjnych oraz szkoleń specjalistycznych
  w różnych miejscowościach powiatu hrubieszowskiego,

 4. współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej
  przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie powiatu hrubieszowskiego,

 5. zawieranie porozumień o wzajemnej promocji,

 6. wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących powiatu hrubieszowskiego,

 7. tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

 8. współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,

 9. - współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 

 10. zawieranie umów i porozumień umożliwiających podmiotom gospodarczym z powiatu hrubieszowskiego sprzedaż towarów w innych krajach,

 11. udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.

 12. wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, technicznej, sportowej i turystycznej miedzy narodami, a także uczestnictwo w programach wymiany młodzieży z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z różnych krajów

 13. współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi

 14. tworzenie grup wolontarystycznych

 15. usługi doradcze: Stowarzyszenie świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego a także szkół z zakresu  marketingu, promocji i wprowadzania na rynek nowych produktów, zarządzania finansami, wdrażania i koordynowania programów unijnych, grantów  itp.

 16.  usługi doradcze: Stowarzyszenie świadczy usługi doradcze dla Osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzącej działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej z zakresu  marketingu, promocji i wprowadzania na rynek nowych produktów, zarządzania finansami, wdrażania i koordynowania programów unijnych, grantów, płatności z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   itp.

 17. Usługi szkoleniowe -szkolenia otwarte dla osób rozpoczynających działalność    gospodarczą,        przedsiębiorców, a także szkolenia zamknięte organizowane na indywidualne zamówienie przedsiębiorców; z zakresu obsługi komputerów, marketingu, finansów, zarządzania, itp.…

 18. organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, prowadzenie pośrednictwa pracy

 19. tworzenie, uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem

 20. pomoc w zdobywaniu funduszy osobom prawnym, osobom fizycznym, osobom bez osobowości prawnej. 

 21. organizowanie koncertów różnych typów

 22. organizowanie turnusów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływane i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata

 23. organizowanie imprez sportowych i turystycznych

 24. prowadzenie działań mających na celu promocje czystego środowiska i edukacje ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez aranżujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskami zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania

 25. organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych

 26. urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp.

 27. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu,

 28. gromadzenie funduszy na działalność statutową

 29. inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych

§5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 6.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków-założycieli,

 2. członków zwyczajnych,

 3. członków kandydatów 

 4. członków wspierających,

 5. członków honorowych.

§ 7

1. Członkowie-założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa  w Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Członkami-założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

3. Członek-założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania składek członkowskich.

 

§ 8

Członek zwyczajny

1. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co najmniej pięciu członków Założycieli Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską, uiścił wpisowe i odbył trzymiesięczny staż kandydacki jako członek kandydat.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację pięciu członków założycieli. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie 7 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Po czym podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. 

3. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz stowarzyszenia. Członkowie kandydaci nie maja czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

4.Członkowie zwyczajni maja prawo:
   

a. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b. prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia.

c. prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów        Stowarzyszenia.

d. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,   

5.  Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia:

a. o płaceniu składek członkowskich, których wysokość określa walne zebranie,

b. o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.

6. Członek zwyczajny ma obowiązek:
    - przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
    - regularnego opłacania składek członkowskich,
    - aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

    - dbania o dobre imię i wizerunek stowarzyszenia

    - dbanie o mienie Stowarzyszenia

    - propagowanie idei stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków

§ 9.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

e.      śmierci członka

f.        dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

g.      utraty zdolności do działań prawnych

h.      wykluczenia uchwała Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia

i.         skreślenia – w przypadku zaniechania wypełnienia obowiązków określonych w §8 pkt 6 – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjęte bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu  

    

 2. Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie  odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały. Decyzja Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.  

§ 10.

Członkiem wspierający

1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.Osoby prawne, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem.

3. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

4. Członek wspierający będący osoba fizyczna ma prawo z głosem doradczym brać udział, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Mają także prawo głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia, bez biernego prawa wyborczego.

4.1 Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Mają także prawo głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia, bez biernego prawa wyborczego.

5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

6. Stowarzyszenie liczy, że w szczególności gminy powiatu hrubieszowskiego, przedsiębiorstwa produkcyjne, spółki, banki i firmy handlowe, usługowe i turystyczne wejdą do Stowarzyszenia na prawach członka wspierającego.

7. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do podmiotów działających w powiecie hrubieszowskim z propozycją członkostwa wspierającego.

8. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału
w organizowanych imprezach targowo-promocyjnych.    

9. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Stowarzyszenia swoje oferty na preferencyjnych zasadach.

10. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 8 pkt 4 Statutu 

11.Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej, nie wywiązania się z zadeklarowanej na cele Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej.   

§ 12.

Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawo wyborcze do obieralnych władz Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

Organy Stowarzyszenia

§ 13.

1. Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontrolowanie   działań Zarządu Stowarzyszenia.

3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków .

§ 14.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata rozpoczyna się w dniu ich pierwszego posiedzenia i kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie władzy kolejnej kadencji, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia dokonywany jest przez Zebranie Członków Założycieli. Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa do najbliższej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu. 

§ 15.

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.   

§ 16.

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 17.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 18.

Walne Zebranie Członków Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, nie później jak trzy miesiące po upływie czterech pełnych lat kadencji.

§ 19.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy  od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 21.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

  1. wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, który to wybierany jest każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

  2. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji

  3. wybór przewodniczących i członków komisji,

  4. przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

  5. wybór i odwołanie Prezesa, wiceprezesów, sekretarza Zarządu Stowarzyszenia

  6. stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa zwyczajnego,

  7. uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Kapituły Nagrody " Klucz Sukcesu",

  8. wybór przewodniczącego, zastępców, sekretarza i członków Kapituły Nagrody " Klucz Suksu",

  9. podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekracza to zakres zwykłego zarządu,

  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

  12. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i trybie ich wpłat 

  13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku

§ 22. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Walne Zebranie Członków podejmuje większością 3/4 liczby uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków uchwały w sprawie:

                  1. zmiany Statutu

                  2. odwołania przed upływem kadencji członków władz

  

§ 24.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 głosów liczby uprawnionych do udziału W Walnym Zebraniu Członków.

§ 25.

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

 1. prezes

 2. wiceprezesi

 3. sekretarz

 4. skarbnik

§ 26.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kierując jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków 

 2. przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,

 3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków

 4. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków zwyczajnych, wspierających.

 5. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych.

 7. uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia oraz budżetu na okres roczny oraz nadzór nad ich realizacją.

 8. podejmowanie decyzji w sprawach zaciągania zobowiązań

 9. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości

 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

 11. gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia.

 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 13. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego

 14. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powołanych do realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazwane radami, komisjami, czy tez sekcjami.

 15. powoływanie i rozwiązywanie Kół Lokalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

 16. nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami, z którymi współpraca okaże się potrzebna do realizacji zadań statutowych.

 17.  rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów

§ 28.

1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia i jest przełożonym

pracowników biura Stowarzyszenia.

2. Zarząd może powołać 2 dyrektorów biura Stowarzyszenia i w tej sytuacji przekazać im część lub całość kompetencji związanych z bieżącym zarządzaniem pracami Stowarzyszenia.

3. Dyrektor może pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

4. Dyrektor biura może być jednocześnie członkiem Stowarzyszenia i członkiem Zarządu.

5.Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd

 

§ 29.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 30.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes jednoosobowo zakresie zwykłego Zarządu. W wypadku decyzji przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie prezesa i dwóch członków zarządu łącznie.

2.Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie upoważniony jest prezes i skarbnik łącznie

§ 31.

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa
się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
- składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

§ 32.

majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.  Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy, co najmniej dwóch z tych osób.

 4. Majątek Stowarzyszenie może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 33.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

 3. dotacje i subwencje

 4. darowizny, zapisy i spadki

 5. wpływy z działalności statutowej

 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie

 7. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym stowarzyszenia

 8. innych wpływów, także z ofiarności społecznej

§ 34.

1. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić ich przeznaczenie i zasady zarządu 

§ 35.

1. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizacje bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym

2. Zarząd w formie uchwały określa przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz decyduje o złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

§ 36.

Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.

§ 37.

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swym majątkiem w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich.

 

§ 38

postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. likwidatorami stowarzyszenia SA członkowie Zarzadu

 4. Majątek Stowarzyszenie nie może być przekazany na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 5. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony:

  1. realizacje celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia

  2. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.

 1. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia okresla Walne  Zebranie Członków zgodnie z postanowieniami ust.1

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 3. statut wchodzi w Zycie z dniem zarejestrowania

  

STATUT

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i nosi nazwę „Inicjatywa, Współpraca, Rozwój” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją, działającą zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia są Werbkowice.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków- jak myślisz czy to nie będzie ograniczenie- ale chyba musi być taki zapis

4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw oraz prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, oraz zlecać realizacje określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

5. Stowarzyszenie używa logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenie. 

Zadania i formy ich realizacji

§ 3.

Cele Stowarzyszenia:

-  rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie jego podmiotowości, rozwój instytucji i organizacji społecznych,

- promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli,
- integrowanie organizacji pozarządowych,
- przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych,

- promocja powiatu hrubieszowskiego, a w tym:

  1. promocja gmin,

  2. promocja firm przemysłowych,

  3. promocja handlu i usług,

  4. promocja walorów turystycznych,

- inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla powiatu hrubieszowskiego 

- pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu,   w oparciu o lokalne potencjały gospodarcze i możliwości wynikające ze współpracy trans - regionalnej zarówno w Polsce jak i z krajami Unii Europejskiej i innych krajów 

- wspieranie rozwoju społeczności lokalnych powiatu hrubieszowskiego, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, wspierania społeczności wiejskich w zakresie kultury, gospodarki, pomocy społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integracji zawodowej, społecznej i kulturalnej.

- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach ziemi  hrubieszowskiej

- prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych, 

- promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i   gospodarczym oraz politykami

- dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

- prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej

- działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego

- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych 

§ 4.

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. organizację imprez targowo-promocyjnych,

 2. organizowanie corocznych konkursów " Klucz Suksu", na:

  1. najlepsze firmy,

  2. najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze,

  3. najbardziej gospodarne gminy,

  4. największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych ziemi hrubieszowskiej,

 3. organizowanie spotkań, imprez promocyjnych oraz szkoleń specjalistycznych
  w różnych miejscowościach powiatu hrubieszowskiego,

 4. współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej
  przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie powiatu hrubieszowskiego,

 5. zawieranie porozumień o wzajemnej promocji,

 6. wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących powiatu hrubieszowskiego,

 7. tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

 8. współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,

 9. - współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 

 10. zawieranie umów i porozumień umożliwiających podmiotom gospodarczym z powiatu hrubieszowskiego sprzedaż towarów w innych krajach,

 11. udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.

 12. wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, technicznej, sportowej i turystycznej miedzy narodami, a także uczestnictwo w programach wymiany młodzieży z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z różnych krajów

 13. współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi

 14. tworzenie grup wolontarystycznych

 15. usługi doradcze: Stowarzyszenie świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego a także szkół z zakresu  marketingu, promocji i wprowadzania na rynek nowych produktów, zarządzania finansami, wdrażania i koordynowania programów unijnych, grantów  itp.

 16.  usługi doradcze: Stowarzyszenie świadczy usługi doradcze dla Osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzącej działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej z zakresu  marketingu, promocji i wprowadzania na rynek nowych produktów, zarządzania finansami, wdrażania i koordynowania programów unijnych, grantów, płatności z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   itp.

 17. Usługi szkoleniowe -szkolenia otwarte dla osób rozpoczynających działalność    gospodarczą,        przedsiębiorców, a także szkolenia zamknięte organizowane na indywidualne zamówienie przedsiębiorców; z zakresu obsługi komputerów, marketingu, finansów, zarządzania, itp.…

 18. organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, prowadzenie pośrednictwa pracy

 19. tworzenie, uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem

 20. pomoc w zdobywaniu funduszy osobom prawnym, osobom fizycznym, osobom bez osobowości prawnej. 

 21. organizowanie koncertów różnych typów

 22. organizowanie turnusów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływane i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata

 23. organizowanie imprez sportowych i turystycznych

 24. prowadzenie działań mających na celu promocje czystego środowiska i edukacje ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez aranżujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskami zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania

 25. organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych

 26. urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp.

 27. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu,

 28. gromadzenie funduszy na działalność statutową

 29. inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych

§5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 6.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków-założycieli,

 2. członków zwyczajnych,

 3. członków kandydatów 

 4. członków wspierających,

 5. członków honorowych.

§ 7

1. Członkowie-założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa  w Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Członkami-założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

3. Członek-założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania składek członkowskich.

 

§ 8

Członek zwyczajny

1. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co najmniej pięciu członków Założycieli Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską, uiścił wpisowe i odbył trzymiesięczny staż kandydacki jako członek kandydat.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację pięciu członków założycieli. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie 7 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Po czym podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. 

3. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych władz stowarzyszenia. Członkowie kandydaci nie maja czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

4.Członkowie zwyczajni maja prawo:
   

a. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b. prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia.

c. prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów        Stowarzyszenia.

d. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,   

5.  Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia:

a. o płaceniu składek członkowskich, których wysokość określa walne zebranie,

b. o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.

6. Członek zwyczajny ma obowiązek:
    - przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
    - regularnego opłacania składek członkowskich,
    - aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

    - dbania o dobre imię i wizerunek stowarzyszenia

    - dbanie o mienie Stowarzyszenia

    - propagowanie idei stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków

§ 9.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

e.      śmierci członka

f.        dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

g.      utraty zdolności do działań prawnych

h.      wykluczenia uchwała Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia

i.         skreślenia – w przypadku zaniechania wypełnienia obowiązków określonych w §8 pkt 6 – uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjęte bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu  

    

 2. Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie  odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały. Decyzja Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.  

§ 10.

Członkiem wspierający

1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.Osoby prawne, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem.

3. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

4. Członek wspierający będący osoba fizyczna ma prawo z głosem doradczym brać udział, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Mają także prawo głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia, bez biernego prawa wyborczego.

4.1 Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Mają także prawo głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia, bez biernego prawa wyborczego.

5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

6. Stowarzyszenie liczy, że w szczególności gminy powiatu hrubieszowskiego, przedsiębiorstwa produkcyjne, spółki, banki i firmy handlowe, usługowe i turystyczne wejdą do Stowarzyszenia na prawach członka wspierającego.

7. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do podmiotów działających w powiecie hrubieszowskim z propozycją członkostwa wspierającego.

8. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału
w organizowanych imprezach targowo-promocyjnych.    

9. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Stowarzyszenia swoje oferty na preferencyjnych zasadach.

10. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 8 pkt 4 Statutu 

11.Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej, nie wywiązania się z zadeklarowanej na cele Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej.   

§ 12.

Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawo wyborcze do obieralnych władz Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

Organy Stowarzyszenia

§ 13.

1. Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontrolowanie   działań Zarządu Stowarzyszenia.

3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków .

§ 14.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata rozpoczyna się w dniu ich pierwszego posiedzenia i kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie władzy kolejnej kadencji, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia dokonywany jest przez Zebranie Członków Założycieli. Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa do najbliższej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu. 

§ 15.

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.   

§ 16.

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 17.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 18.

Walne Zebranie Członków Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, nie później jak trzy miesiące po upływie czterech pełnych lat kadencji.

§ 19.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy  od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 21.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

  1. wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, który to wybierany jest każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

  2. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji

  3. wybór przewodniczących i członków komisji,

  4. przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

  5. wybór i odwołanie Prezesa, wiceprezesów, sekretarza Zarządu Stowarzyszenia

  6. stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa zwyczajnego,

  7. uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Kapituły Nagrody " Klucz Sukcesu",

  8. wybór przewodniczącego, zastępców, sekretarza i członków Kapituły Nagrody " Klucz Suksu",

  9. podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekracza to zakres zwykłego zarządu,

  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

  12. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i trybie ich wpłat 

  13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku

§ 22. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Walne Zebranie Członków podejmuje większością 3/4 liczby uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków uchwały w sprawie:

                  1. zmiany Statutu

                  2. odwołania przed upływem kadencji członków władz

  

§ 24.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 głosów liczby uprawnionych do udziału W Walnym Zebraniu Członków.

§ 25.

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

 1. prezes

 2. wiceprezesi

 3. sekretarz

 4. skarbnik

§ 26.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kierując jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków 

 2. przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,

 3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków

 4. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków zwyczajnych, wspierających.

 5. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych.

 7. uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia oraz budżetu na okres roczny oraz nadzór nad ich realizacją.

 8. podejmowanie decyzji w sprawach zaciągania zobowiązań

 9. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości

 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

 11. gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia.

 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 13. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego

 14. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powołanych do realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazwane radami, komisjami, czy tez sekcjami.

 15. powoływanie i rozwiązywanie Kół Lokalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

 16. nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami, z którymi współpraca okaże się potrzebna do realizacji zadań statutowych.

 17.  rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów

§ 28.

1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia i jest przełożonym

pracowników biura Stowarzyszenia.

2. Zarząd może powołać 2 dyrektorów biura Stowarzyszenia i w tej sytuacji przekazać im część lub całość kompetencji związanych z bieżącym zarządzaniem pracami Stowarzyszenia.

3. Dyrektor może pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

4. Dyrektor biura może być jednocześnie członkiem Stowarzyszenia i członkiem Zarządu.

5.Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd

 

§ 29.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 30.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes jednoosobowo zakresie zwykłego Zarządu. W wypadku decyzji przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie prezesa i dwóch członków zarządu łącznie.

2.Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie upoważniony jest prezes i skarbnik łącznie

§ 31.

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa
się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
- składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

§ 32.

majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni Prezes, Wiceprezes, Skarbnik.  Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy, co najmniej dwóch z tych osób.

 4. Majątek Stowarzyszenie może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 33.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

 3. dotacje i subwencje

 4. darowizny, zapisy i spadki

 5. wpływy z działalności statutowej

 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie

 7. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym stowarzyszenia

 8. innych wpływów, także z ofiarności społecznej

§ 34.

1. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić ich przeznaczenie i zasady zarządu 

§ 35.

1. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizacje bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym

2. Zarząd w formie uchwały określa przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz decyduje o złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

§ 36.

Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.

§ 37.

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swym majątkiem w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich.

 

§ 38

postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. likwidatorami stowarzyszenia SA członkowie Zarzadu

 4. Majątek Stowarzyszenie nie może być przekazany na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 5. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony:

  1. realizacje celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia

  2. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.

 1. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia okresla Walne  Zebranie Członków zgodnie z postanowieniami ust.1

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 3. statut wchodzi w Zycie z dniem zarejestrowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes