Запит на послуги з перекладу - "Розробки / документи"  з польської мови на українську в кількості 15 сторінок (1 сторінка – 1800 знаків). Тематика перекладу  -   інформацію про Угнів та Ґміну Вербковіце, опис проекту, знання, отримані під час майстеркласів,  опис потенціалу культурної спадщини партнерів,  культурних та мистецьких заходів, опис  обрядових сценаріїв, історичних традицій і т.п.

Usługa transportowa: delacja mikrobusem z gminy Werbkowice (Polska) do Ugniva (Ukraina), która ma na celu reprezentowanie instytucji partnerskich samorządu terytorialnego (8 osób),

20141008einclusionWójt Gminy Werbkowice informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników projektu: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE" 

20141008einclusionW ramach projektu pt. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEJSCOWOŚCI WERBKOWICE", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion Gmina Werbkowice zaprasza mieszkańców Werbkowic do uczestnictwa w projekcie.

Zapytanie ofertowe na wynajem busa na warsztaty i plenerową inscenizację na Ukrainie– realizacja transgranicznego Mikroprojektu pt. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Gmina werbkowice wysyła zapytania ofertowe na stanowisko koordynator projektu w zakresie realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Gmina Werbkowice wystosowuje zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora Projektu w Polsce do projektu pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym“ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w ramach projektu „INTEGRACJA I JA” w okresie od 14.07.2014 r. do 01.08.2014 r. wszystkie osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w kursie zawodowym w zawodzie sprzedawca. W stopniu dobrym nabyli umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych, obsługi klienta oraz programów sprzedażowych.

 

Gmina Werbkowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Materiały promocyjne w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w ramach projektu „INTEGRACJA I JA” w okresie od 09.07.2014 r. do 11.07.2014 r. uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia psychologicznego obejmującego trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, podniesienia samooceny.