Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.

Wodociągi w miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia

Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu na kolektory słoneczne

W czwartek, 29 grudnia br., Wójt Lech Bojko podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę na terenie gminy Werbkowice instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne w gminie Werbkowice

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych Etap II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011." Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): 1.303,8.

Na terenie Gminy Werbkowice, występującej także jako partner Powiatu Hrubieszowskiego, zgodnie z listą rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi powiatowe w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - wnioski przewidywane do realizacji w 2010, planowana jest inwestycja pt."Remont ciągu dróg powiatowych nr 3278L Kotlice - Wakijów, nr 3420L Malice - Honiatycze"

Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - wnioski przewidywane do realizacji w 2010.

 

Tyt. projektu: "Remont ciągu dróg gminnych nr 111293 L i nr 111254 L na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419L długości 2323,5 m w miejscowości Hostynne, Konopne, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski".

Na podstawie Umowy nr 02447-6930-UM0344448/14 z dnia 22.08.2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont pomnika w miejscowości Hostynne Kolonia”.