Wyniki konsultacji społecznych

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących dokumentu  pt. „Diagnoza Wielokryterialna Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. "DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Werbkowice.

Informacja z  trzeciego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 2 kwietnia 2017 roku (niedziela) odbył się trzeci spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Informacja z drugiego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 26 marca 2017 roku (niedziela) odbył się drugi spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Zaproszenie na trzecie spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na trzecie spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 6.4. "Gospodarka wodno-ściekowa" osi priorytetowej 6. „Ochrona środowika i efektywne wykorzystania zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie na drugie spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Fiszka Projektowa - Lokalny Program Rewitalizacji

W związku z opracowywaniem przez Gminę Werbkowice Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.in. poprzez wypełnienie Fiszki Projektowej „Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” służącej przedstawieniu propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji.

Informacja z pierwszego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 26 lutego 2017 roku (niedziela) odbył się pierwszy spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.