Prace budowlane - kanalizacja

W związku z realizacją zdania „Przebudowa i budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka zakończyło prace budowlane polegające budowie kanału sanitarnego  w ul. Przemysłowej, Szkolnej i ul. Piłsudskiego.

prow20142020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa‟ poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fundusze europejskie na nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i dodatkowe zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach wkrótce wzbogaci się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Będą też dodatkowe zajęcia dla uczniów: matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i z j. angielskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Rada Gminy Werbkowice uchwałą Nr XXIX/257/2017 z dnia 30 maja 2017 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu  pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Informujemy o mozliwości zapoznania się z dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023".

Rozpoczęcie prac budowlanych - kanalizacja

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka rozpoczęło prace budowlane polegające budowie kanału sanitarnego w ul. Przemysłowej oraz przebudowie starych kanałów ściekowych częściowo z rur kamionkowych na rury PVC i PE przy ul. Parkowej, Piłsudskiego, Szkolnej i Przemysłowej. 

Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Informujemy, że termin konsultacji projektu dokumentu pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"  zostaje przedłużony do dnia 19 maja 2017 r.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Werbkowice do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy Werbkowice.