images/linki/rewiatalizacja.jpg

Gmina Werbkowice realizauje projekt:

„Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”,

 

Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.04.01.00-06-0046/19-00 realizowana jest

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Zakres projektu zakłada instalację 155 szt. instalacji solarnych na nieruchomościach mieszkańców gminy oraz

1 szt. instalacji fotowoltaicznej na budynku Przdszkola Samorządowego "Bajka" w Werbkowicach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Werbkowice.

Wdrożenie projektu skutkować będzie redukcją emisji najistotniejszych zanieczyszczeń: dwutlenku węgla CO2, dwutlenku siarki SO2 i tlenków azotu Nox oraz zaoszczędzeniem węgla oraz gazu ziemnego w wyniku zastosowania instalacji solarnych zainstalowanych ne terenie Gminy Werbkowi

Wartość projektu: 1 591 125,00 zł