prow20142020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Budowa targowiska w Werbkowicach‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: skrócenie cyklu dostaw pochodzących od rolników i lokalnych producentów produktów rolno-spożywczych do odbiorców końcowych poprzez budowę targowiska stałego (3 sekcje handlowe, 24 stanowiska) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Werbkowicach do 2019 r., co przyczyni się do poprawy zbytu produktów rolno-spożywczych, ich jakości, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tym wzmocnienia pozycji rolników oraz życia mieszkańców na obszarze gminy Werbkowice

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: wybudowane targowisko – 1 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 1 333 025,67zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 782 055,00 zł.