Aktywne włączenie

Gminny Ośrodek Pomocy w Werbkowicach realizuje projekt pt. „Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


Termin realizacji: 01.11.2018 r. – 31.10.2019 r.
Wartośc projektu: 117 336,12 zł.

 

Wartość projektu:
Celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zatrudnieniowej 10 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi gminy Werbkowice do końca 10.2019 r. poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 10 osób w wieku 18 lat i więcej zamieszkałych na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi gminy Werbkowice w woj. lubelskim:
• osoby bezrobotne – 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których ustalono I lub II profil pomocy,
• osoby bierne zawodowo – 5 osób biernych zawodowo.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania/szkolenia/kursy/warsztaty:
a) dla 10 osób bezrobotnych i biernych zawodowo:
• Indywidualna diagnoza potrzeb Uczestników Projektu z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (zajęcia indywidualne) w wymiarze 2 godziny na osobę;
• Indywidualne wsparcie doradcze (zajęcia indywidualne) w wymiarze 4 godziny na osobę;
• Indywidualne wsparcie psychologiczne (zajęcia indywidualne) w wymiarze 10 godzin na osobę;
• Trening kompetencji społecznych (warsztaty grupowe) w wymiarze 10 godzin na grupę;
• Kreowanie własnego wizerunku (warsztaty grupowe) w wymiarze 12 godzin na grupę;
• Motywowanie siebie (warsztaty grupowe) w wymiarze 12 godzin na grupę;
• Aktywność zawodowa (warsztaty grupowe) w wymiarze 12 godzin na grupę;
b) dla 5 osób biernych zawodowo zgodnie z Indywidualnym Planem Działania szkolenie zawodowe,
c) dla 2 osób biernych zawodowo zgodnie z Indywidualnym Planem Działania Staż zawodowy w wymiarze 3 miesiące na osobę.

Rekrutacja uczestników projektu jest otwarta, prowadzona na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi gminy Werbkowice w trybie ciągłym od 10.11.2018 r. do 10.12.2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu przy ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. Kadra projektowa będzie pomagać potencjalnym Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu wypełnić dokumenty rekrutacyjne (osobiście lub telefonicznie).

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji, aby zapewnić potencjalnym Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez względu na niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne etc.