Drukuj
Archiwum projektów

prow20142020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa‟ poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Cel operacji: rozwój gospodarczy miejscowości Hostynne i Hostynne – Kolonia oraz poprawa warunków życia ich mieszkańców, poprzez budowę wodociągu o długości 14,2 km, 2 oczyszczalni ścieków w tym sieci kanalizacyjnej, co zapewni dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę- 14,235 km, budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - 0,225 km, budowa oczyszczalni ścieków - 2 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 3 861 600,05 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 1 997 671,00 zł.