Drukuj
Archiwum projektów

Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 6.4. "Gospodarka wodno-ściekowa" osi priorytetowej 6. „Ochrona środowika i efektywne wykorzystania zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cel główny projektu: Uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z posesji w miejscowości Werbkowice.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (koszt niekwal.) do budynków przy ul. Przemysłowej oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej (kamionkowa) odbierającej ścieki z posesji przy ul. Parkowej, Piłsudskiego, Szkolnej i Przemysłowej oraz zakup urządzeń pomiarowych i uruchomienie serwisu WWW dla użytkowników.

Wartość projektu: 642 502,35 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 476 718,05 PLN
Wartość dofinansowania: 405 210,34 PLN

Wskaźnik rezultatu: Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków na wsi: 28,94%
Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km): 1,17
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM): 696