Drukuj
Archiwum projektów
Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.

Wniosek Gminy zajął szóste miejsce na liście wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach III edycji konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu gmina otrzyma prawie 36 tys. zł. 

Dofinansowanie: 35 874,00 zł (w tym 30 492,90 zł z Funduszu Spójności, 5 381,10 zł z budżetu państwa).
Wkład własny: 3 986,00 zł

Rekomendację do dofinansowania uzyskało 29 wniosków spośród 64 pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych przez gminy województwa lubelskiego.

Planowany do opracowania Program będzie dążył do kompleksowej rewitalizacji, wyznaczonych po konsultacjach społecznych, najbardziej zdegradowanych obszarów gminy Werbkowice.

Proces opracowywania lokalnego programu rewitalizacji będzie trwał do 31 maja 2017 roku.

Po co nam Program Rewitalizacji Gminy? 

Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice jest niezbędnym dokumentem, pozwalającym ubiegać się zarówno gminie Werbkowice, jak i innym podmiotom z terenu gminy, o wsparcie finansowe dla zawartych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w ramach nowej perspektywy finansowej, m.in. RPO WL na lata 2014-2020.

Czym jest rewitalizacja? 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, to: „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością”.

Warto pamiętać, że Rewitalizacja to nie remont! Nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych. 

Co oznacza określenie: Stan kryzysowy? 

To stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

Co oznacza określenie: Obszar zdegradowany?

To obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.

Czym jest Obszar rewitalizacji?

To obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Więcej informacji na temat rewitalizacji znajdą Państwo na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod linkiem: http://rpo.lubelskie.pl/strona-386-siegnij_po_fundusze_na_rewitalizacje.html.

 

Osobami do kontaktu w Urzędzie Gminy Werbkowice w sprawie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji są pracownicy Referatu Rozwoju, Inwestycji i Planowania: pani Magdalena Kielar, pan Przemysław Podskarbi, pan Rafał Wilczek. tel. 84 6572080, w. 44, 33, 35; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.