Na podstawie Umowy nr 00401-6921-UM0300442/13 z dnia 27.09.2013 r., w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Werbkowice”.Cel główny: poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Werbkowice i rozwój cywilizacyjny bez szkodliwych oddziaływań na środowisko poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Werbkowicach.

Cele szczegółowe:

    Redukcja zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych;

    Ochrona rzeki Huczwy jako głównego odbiornika oczyszczonych ścieków;

    Poprawa standardów życia lokalnej społeczności poprzez tworzenie dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej;

    Poprawa atrakcyjności społecznej.

Wartość dofinansowania inwestycji: 2 194 470,00 zł