Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00144-6922-UM030050/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenia świetlico-remizy w Gozdowie''. 

 

Cel główny operacji: tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej poprzez remont wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlico remizy.

 

 

Cele cząstkowe:

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Gozdowa;

    Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego;

    Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem kulturalnym i społecznym. Realizacji zadania pozwoli mieszkańcom wsi na funkcjonowanie i poszerzenie aktywnej działalności społeczności (zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych).

 

 

Projekt ma również za zadanie poprawę wizerunku miejscowości oraz poprawę estetyki i uporządkuje przestrzeń publiczną. Po zakończeniu zadania rola świetlicy jako miejsca wypoczynku i życia społeczno-kulturalnego wsi zostanie wykorzystana z lepszym skutkiem.

 

 

Wartość przed aneksowa inwestycji 456 832 zł, kwota dofinansowania - 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.