Na podstawie Umowy nr 00407-6930-UM0330492/13 z dnia 24.07.2013 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlico - remizy w miejscowości Terebiń”.Cel główny: poprawa życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w oparciu o remont budynku świetlico-remizy w miejscowości Terebiń, a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom /jako miejsca działań społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych/.

Wartość dofinansowania inwestycji: 136 174,00 zł