Drukuj
Archiwum projektów

Na podstawie Umowy nr 00727-6930-UM0330493/13 z dnia 06.09.2013 r., w ramach działania działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlicy w miejscowości Malice”.Cel główny: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w oparciu i remont budynku świetlicy w miejscowości Malice, a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom jako miejsca działań społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych.

Wartość dofinansowania inwestycji: 87 535,00 zł