Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00123-6930-UM0330189/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego, budowa alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów oraz zagospodarowanie terenu zielenią, budowa alejek spacerowych na działce 140/1 - Park Gminny w Werbkowicach'' 

Cel główny operacji: Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności /w tym pod względem turystycznym/ poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja.

 

Celami cząstkowymi są:

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców;

    Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego;

    Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości pod względem dostępności wydarzeń kulturalnych i społecznych;

 

Zakres operacji:

    Zagospodarowanie terenu i budowa alejek spacerowych:

    Prace porządkowe i przygotowawcze;

    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

    Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg;

    Prace ogrodnicze;

    Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego,budowa alejek spacerowych, miejsc postoju pojazdów:

    Prace porządkowe i przygotowawcze;

    Roboty w zakresie nawierzchni;

    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

    Prace ogrodnicze;

    Zadaszenie istniejącego Amfiteatru w Werbkowicach:

    Fundamenty;

    Słupy i podciągi;

    Dach;

    Instalacja elektryczna;

    Instalacja odgromowa;

    Budowa linii kablowej nN 0,4kV zasilającej scenę oraz budowa linii kablowej nN 0,4kV i słupów oświetleniowych w parku Werbkowice:

    Przyłącze zalicznikowe wlz do zasilenia skrzynki rozdzielczej NAKŁO od istn. rozdzielnicy w budynku GOK Werbkowice;

    Linia kablowa nN zasilająca szafę rozdzielczą przy scenie w Parku;

    Oświetlenie sceny i widowni w parku Werbkowice.

 

Wartość dofinansowania inwestycji 400 000 zł