Drukuj
Archiwum projektów

Na podstawie Umowy z 07.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00145-6930-UM0330190/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów''. 

Cel główny operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Kotorów poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku - placu zabaw.

 

Celami cząstkowymi są:

    zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej,

    aktywizacja i integracja mieszkańców,

    powstanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

    poprawa atrakcyjności turystycznej.

 

Wartość dofinansowania inwestycji 30 924 zł