Na podstawie Umowy z 07.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00144-6930-UM0330132/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Remont budynku świetlico-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice". 

Cel główny operacji: Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w tym pod względem turystycznym poprzez Remont budynku świetlico-remizy i budowę zbiornika na ścieki sanitarne a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom (jako miejsce wypoczynku, rekreacji, informacji turystycznej i kulturowej).

 

Cele cząstkowe:

    Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym, kulturalnym i społecznym.

    Zaspokojenie potrzeb turystycznych, kulturalnych i społecznych a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Wronowic.

 

Zakres operacji:

    wymiana podłóg;

    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

    ścianki działowe i okładziny;

    malowanie;

    wymiana rynien i rur spustowych;

    wewnętrzna instalacja wodociągowa;

    wewnętrzna instalacja kanalizacyjna;

    przyłącze kanalizacyjne;

    zbiornik na ścieki;

    instalacje elektryczne.

 

Kwota dofinansowania inwestycji - 42 000 zł