Drukuj
Archiwum projektów

Gmina Werbkowice realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "KU PRZYSZŁOŚCI" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


W ramach przedsięwzięcia uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach wezmą udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, przyrody, języka angielskiego i informatyki oraz wyrównawczych zajęciach z matematyki, przyrody, języka angielskiego. Łącznie projektem objętych jest 154 uczniów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.