Strona informacyjna projektu

Uruchomiona została strona informacyjno-promocyjna projektu:

 

Operacja pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji: Rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w miejscowościach Honiatycze, Hostynne, Peresołowice poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej /budowę 3 placów zabaw/.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 3 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 143 479,20 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 91 295,00 zł.

 

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Wilkowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie.
Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Beneficjent: Gmina Werbkowice
Całkowita wartość projektu 109 017,29 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 68 900,00 zł.

prow20142020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER‟ poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Alojzowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Alojzowie.
Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Beneficjent: Gmina Werbkowice
Całkowita wartość projektu 109 909,57 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 69 935,00 zł.

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy w Alojzowie‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Werbkowice poprzez poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - przebudowę świetlicy wiejskiej w Alojzowie.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.

Beneficjent: Gmina Werbkowice

Całkowita wartość projektu 109 909,57 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 69 935,00 zł.

Aktywny e-Samorząd

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Aktywny e-Samorząd”, który ma za zadanie m.in. elektronizację i usprawnienia procesu obsługi podatkowej mieszkańców gmin Werbkowice.

prow20142020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa‟ poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fundusze europejskie na nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i dodatkowe zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach wkrótce wzbogaci się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Będą też dodatkowe zajęcia dla uczniów: matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i z j. angielskiego.

Projekt „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 6.4. "Gospodarka wodno-ściekowa" osi priorytetowej 6. „Ochrona środowika i efektywne wykorzystania zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.