Na podstawie Umowy z 20.12.2010r. o przyznanie pomocy Nr 00244-6922-UM0300241/10 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach". 

 

Cel główny operacji: Poprawa dostępności do bazy sportowej, zwiększenie dostępu do sportu, rekreacji, kultury dla mieszkańców Gminy Werbkowice.

 

 

Cele szczegółowe:

    Zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych,kulturalnych, a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego;

    Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Werbkowic;

    Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym i społecznym.

 

 

Zakres operacji:

    Roboty ziemne i usunięcie ziemi

    Drenaż boiska

    Roboty nawierzchniowe i brukarskie

    Ogrodzenie

    Wyposażenie boiska

    Wymiana płytek na zapleczu;

    Przyłącze kanalizacji sanitarnej

    Sieć wody

    Przyłączenie wody

    Linie kablowe NN

 

 

Wartość dofinansowania inwestycji 500 000 zł.