Formularz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o przeniesienie dotychczasowego punktu adresowego
Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Wniosek o przeniesienie dotychczasowego punktu adresowego
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek o podział nieruchomości
Wniosek o przyłączenie nieruchomosci do nieruchomosci sąsiedniej w trybie bezprzetargowym
Wniosek o przyznanie pomocy osobom fizycznym na usuwanie odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest
Oswiadczenie do wniosku o przyznanie pomocy osobom fizycznym na usuwanie odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu
Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt
Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania
Wniosek o wydanie decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia że na działce znajduje się budynek
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew na terenie gminy Werbkowice

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska
 2. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarkai odpadami;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad zwierzętami;
 4. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony dóbr kultury, opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa;
 7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 9. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 10. Prowadzenie spraw w zakresie gminnych targowisk;
 11. Prowadzenie spraw w zakresie spraw gospodarczych;
 12. Prowadzenie spraw w zakresie mienia komunalnego;
 13. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych