Formularz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Zgłoszenie awarii instalacji solarnej - etap I - montaż w 2017-2018 
Zgłoszenie awarii instalacji solarnej - etap II - montaż w 2021/2022

Do zakresu działania Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania należy w szczególności:

  1. Realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, promocji oraz rozwoju Gminy;
  2. Prowadzenie spraw w zakresie planowania przestrzennego;
  3. Prowadzenie spraw w zakresie budownictwa;
  4. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji inwestycji;
  5. Prowadzenie spraw w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych;
  6. Prowadzenie spraw w zakresie transportu zbiorowego;
  7. Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych;
  8. Prowadzenie spraw w zakresie informatyki.