Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
9. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.