Zawiadomienie o sesji XVII/2020 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz.: 10:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych, którzy uzyskali mandat w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 8 i 15.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę porządku obrad.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice
8. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Werbkowice, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3421 L Werbkowice-Tyszowce odcinek Werbkowice-Malice”.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach za 2019 r. z potrzebami w zakresie pomocy społecznej oraz ocenę zasobów pomocy społecznej.
15. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.


W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że ze względu na bezpieczeństwo w sesji radny gminy nie wezmą udziału Sołtysi i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów