Zawiadomienie o sesji XVI/2019 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek) o godz.: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnym i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2020
7. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Werbkowice na rok szkolny 2019/2020.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Gminy Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
11. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi hrubieszowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3421L w miejscowości Werbkowice o długości 145 m wzdłuż ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do Ośrodka Zdrowia w Werbkowicach.”
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie na utrzymanie Oddziału Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2020 r.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
17. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Werbkowice za rok 2019.
18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.


W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że ze względu na bezpieczeństwo w sesji radny gminy nie wezmą udziału Sołtysi.