Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-09-17

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Werbkowice na lata 2019-2022;
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zakończenie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.