Zaproszenie na sesję IX/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-07-26

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz.: 14:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej:
2) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ,
5. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.