Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-07-02

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Przegląd dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Werbkowice.
5. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji drogowych.
6. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady
Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z
2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się
w dniu 2 lipca 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze)
z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Przegląd dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Werbkowice.
5. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji drogowych.
6. Zakończenie obrad.

6.

(pieczęć i podpis przewodniczącego Rady)
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić
Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.