Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Analiza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań finansowych i informacji dodatkowej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Werbkowice do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Werbkowice w Stowarzyszeniu;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.