Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2022.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2022.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Werbkowice i egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
17. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i informacje..
19. Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów