Zaproszenie na XXXIII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Werbkowice,

która odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) o godz: 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzrostu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Werbkowicach.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie autentyczności podpisów.
 12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów