Drukuj
Rada Gminy
Zaproszenie na sesję XXXI/2021 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

3. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Senior+, ustalenia zasad
uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
rozpatrzenia skargi na zachowanie Wójta Gminy Werbkowice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Werbkowice.
12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta
oraz udzielonych odpowiedziach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.