Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Senior+, ustalenia
zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
uczestników.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
rozpatrzenia skargi na zachowanie Wójta Gminy Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie
rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Werbkowice.
11. Wolne wnioski i informacje.