Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. (piątek) o godz.: 13.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2021.
10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów