Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. (piątek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projekt strategii, w tym trybu konsultacji.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2021.
9. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.