Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 11 maja 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
Tematem posiedzenia będzie:
- analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsze oraz podatku od środków
transportowych, podatku rolnego, podatku od nieruchomości za rok 2020;
- zapoznanie się z informacją dotyczącą zwolnień i odroczeń za rok 2020.