Zaproszenie na sesję XXV/2021 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. (środa ) o godz: 11. 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2021.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Hrubieszów zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Gozdów, Gmina Werbkowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Hrubieszów.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.