Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2021.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Werbkowice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Hrubieszów zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Gozdów, Gmina Werbkowice z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Hrubieszów
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.