Drukuj
Rada Gminy
Zaproszenie na sesję XXII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Werbkowice na lata 2020-2025.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Werbkowice.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Werbkowice na lata 2021-2028.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021”.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2021.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Werbkowice na rok 2021.
14. Informacja odnośnie podatku leśnego.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
17. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Werbkowice i egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
19. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
20. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie sesji.

 

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że ze względu na bezpieczeństwo w sesji radny gminy nie wezmą udziału Sołtysi i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów