Zaproszenie na sesję XXI/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz.: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Werbkowice.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Werbkowice.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że ze względu na bezpieczeństwo w sesji radny gminy nie wezmą udziału Sołtysi i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów